30 des, 2022
skatt på kryptovaluta

Dagens Regelverk

Skattedirektoratet har uttalt at Bitcoin er et formuesobjekt i skatte – og avgiftsmessig forstand. Bitcoin skal beskattes som kapitalinntekt, og kapitalinntekt beskattes i dag som alminnelig inntekt. I 2023 er skattesatsen 22 prosent på alminnelig inntekt.

Dersom man har eid, realisert, eller drevet med mining (utvinning) av Bitcoin skal dette rapporteres i skattemeldingen.

I dagens regelverk snakkes det primært om Bitcoin, men alle kryptovalutaer reguleres under samme lovverk.

Utfordrende for Skatteetaten

Utfordringen for skattemyndighetene er at det ikke finnes en tredjepart som rapporterer inn hvilke transaksjoner en person har gjennomført det siste året.

Dersom man handler aksjer i Norge via for eksempel Nordnet eller DNB Markets, skjer rapporteringen automatisk. De sender inn en oversikt som gir Skatteetaten informasjon om gevinst, tap og aksjebeholdning ved årsskifte.

Når det kommer til kryptovalutaer er man selv ansvarlig for å rapportere inn hvilke transaksjoner man har gjennomført det siste året. I tillegg skal alle penger nordmenn har plassert utenfor Norge rapporteres til Skatteetaten.

Til nå er det ingen kryptobørser som rapporterer dette automatisk. Dermed hviler også ansvaret på hver enkelt om å rapportere inn verdien av egne plasseringer i kryptovalutaer per 31.12 hvert år.

Krytovalutaer ansees med andre ord som formue på lik linje penger man har på bankkontoer, i aksjefond og i enkeltaksjer.

Hvilke utfordringer ser du for deg for skatteetaten med å innhente informasjon og beskatte kryptovalutaer?

– Den mest åpenbare utfordringen for skattemyndighetene knyttet til kryptovalutaer er selvsagt at mange kryptovalutaer har hel eller delvis anonymisering av eierne av de ulike elektroniske lommebøkene. Dette vanskeliggjør identifisering av de individuelle skattesubjektene.

Skatteetaten vil likevel kunne identifisere hvem som har investert i kryptovalutaer ved å se på den motsatte pengestrømmen; det vil si fra fiat til ulike kryptobørser eller CFD-markedsplasser som Coinbase og Etoro. Få, om noen, av de større kryptobørsene samarbeider per dags dato med utenlandske skattemyndigheter.

Dette representerer et stort problem, fordi det handler om at store verdier kan unndras fra beskatning. Dette går i siste ledd utover et lands helse- og utdanningsvesen, velferd, samferdsel og mer.- I tillegg vil det i tilfellet med en individuell skatteyter være en vesentlig utfordring å fastslå den konkrete gevinstbeskatningen i hvert enkelt tilfelle.

Hva var inngangsverdien? Hva var realisasjonsverdien? Foreligger det fradragsrett på et eventuelt tap? Fordi kryptovaluta kan svinge voldsomt i løpet av bare 24 timer er man avhengig av god dokumentasjon.

Straffeskatt

Dersom man unnlater å rapportere dette til Skatteetaten kan det medføre at man må betale en tilleggsskatt. Denne skatten kan ansees som en bot og kommer i tillegg til den opprinnelige kapitalbeskatningen.

I dag krever ikke Skatteetaten at man legger ved dokumentasjon på verdiene man fører inn i skattemeldingen, men man må være forberedt på å måtte fremvise dokumentasjon i ettertid dersom man blir spurt.

Slik gjør du det

Formue: Når man skal rapportere inn formuesverdien av kryptovalutaene man eier skal det tas utgangspunkt i verdien ved årsskifte. Skatteetaten godtar at man bruker Norges Banks valutakurser for å fastsette verdien per 31.12. Verdien av kryptovalutaer er som regel i dollar og alle beløp i skattemeldingen skal være i norske kroner.

RF-1159: For skatteåret 2023 har vi fått et nytt skjema som skal fylles ut: RF1159.

Utfylling: Når vi så skal fylle det ut, blir det slik:

 • Navn på verdipapir: Bitcoin
 • Type: Bitcoin og andre virtuell Valutaer (VV)
 • Antall: Dette feltet skal være tomt. (Skjemaet krever heltall, og det blir meningsløst med f.eks. Bitcoin)
 • Formue: 42 000
 • Gevinst: 5 000
 • Tap: 0

Om du har andre Kryptovaluta også, f.eks. 2 stk Ethereum, må det inn på en egen linje. Og slik fortsetter du. En linje for hver type kryptovaluta du har. Vi anbefaler å bruke Koinly til utregning av skatt for kryptovaluta.

Koinly (skatte rapportering)
Koinly.

Koinly

 • Er utviklet i samarbeid med regjeringen og det norske skattesystemet
 • Regner ut gevinst/tap til Skattemeldingen
 • Gir deg rask og god hjelp/support
 • Internasjonal standard

Du kan:

 • Benytte API-tilkobling mot børser
 • Importere CSV/Excel-rapporter
 • Føre inn transaksjoner manuelt

Koinly gir deg:

 • Nøyaktig hva og hvor du skal fylle ut i Skattemeldingen
 • Oversikt over dine Kryptovaluta
 • En PDF hvor alt dokumenteres

Du kan registrere deg hos Koinly her!

Et praktisk Eksempel

På Skatteetaten sine hjemmesider presenteres følgende eksempel på hvordan man kommer fram til beskatning av en Bitcoin-transaksjon:

 • 01.05.2015 kjøper du 100 Bitcoin til en pris på 2500 kroner
 • 10.12.2015 selger du 50 Bitcoin til en pris på 3500 kroner
 • Ved årsskifte 31.12.2015 eier du 50 Bitcoin, og kursen er 3800 kroner
 • Gevinstberegning:
  • Salgspris: 50 x 3500 kroner = 175 000
  • Inngangspris: 50 x  2500 kroner = 125 000
  • Gevinst: 175 000 – 125 000 = 50 000

Gevinsten på de 50 som ble solgt er 50 000 kroner og føres under post 3.1.12 – ”Annen inntekt” i skattemeldingen. Formuesverdien på de resterende 50 Bitcoins du eier har en verdi på 50 x 3800 = 190 000 kroner per 31.12.2015.

Dette føres inn under post 4.5.4 – ”Annen skattepliktig formue”. Som nevnt over er prisen på de fleste kryptovalutaer angitt i dollar. Når man beregner inngangsverdi og salgspris må man regne ut vekslingskursen på kjøp og salgsdato.

Det vil si at ved innleverering av skattemeldingen må du gå tilbake og se på vekslingskursen mellom dollar og norske kroner for å finne korrekt inngangspris. Dette gjelder salgspris også.

Dokumentasjon:

På skatteetaten sine hjemmesider opplyser de også om hvilken dokumentasjon som må tas vare på for å verifisere opplysninger som blir oppgitt i skattemeldingen:

 • Transaksjonslogg
 • Dokumentasjon på dato for kjøp, salg og eventuell mining (utvinning)
 • Logg fra mining med oversikt over antall minede Bitcoins og tidspunkt

Økt regulering

Som nevnt innledningsvis er det foreløpig vage reguleringer i kryptomarkedet. De mest fremtredende kryptomarkedene som Japan, Kina og Sør-Korea har den siste tiden kommet med tiltak for å få på plass et ordentlig regelverk vedrørende kryptovalyta.

Myndighetene i disse landene ønsker nødvendigvis ikke å forby handel i kryptovaluta, slik som det har blitt spekulert i og skrevet om i media. Formålet er å få på plass regelverk og rutiner som gjør at transaksjoner skal kunne beskattes riktig og sørge for at det ikke skal være mulig med anonym handel.

På kort sikt har dette spredt frykt i kryptomarkedet, men på lang sikt vil dette være med på å legitimere noe som lenge har vært ansett som et grå-marked.

Bitcoin (skatteregler for kryptovaluta)

Hva tenker du om signalene som sendes fra myndighetene i Asia?– Jeg tror det er helt naturlig at myndighetene i ulike land vurderer alle muligheter for å regulere kryptovalutaer, herunder også muligheten for å innføre et generelt forbud.- Kryptovaluta representerer både den største muligheten og den største faren for vårt samfunn på lang tid.

Dersom kryptovaluta får fotfeste i folks dagligliv, og ikke bare som et rent spekulasjonsobjekt – som det til dels er i dag – så kan det i praksis bety at sentralbankene helt mister sin funksjon. Det vil videre medføre at myndighetene i det enkelte land til en viss grad mister muligheten til å kontrollere inflasjon, rentenivåer og konjunkturen i landets markedsøkonomi.

Hvor ender vi opp da? Det spørsmålet er ikke så lett å besvare, men at mange myndigheter vil legge seg på en «føre var»-strategi er fullt forståelig.- Samtidig er jeg optimistisk og tror at kryptovaluta representerer store muligheter for de land som evner å se mulighetene.

Å kjempe i mot krypto vil sannsynligvis være fåfengt: bare spør musikkselskapene (som møtte Napster og Spotify), filmselskapene (som møtte Youtube og Netflix), taxiselskapene (som møtte Über), kjøpesenterne (som møtte Amazon og Ebay) og hotellene (som møtte AirBnb og Hotels.com).

Kryptovaluta representerer et paradigmeskifte som kan bli mer betydningsfullt enn alle disse.

Erling Løken Andersen Advokat i Advokatfirmaet Bergaard/Sandbek

Fortsett å følg med på Coinweb for oppdaterte artikler om kryptovalutaer og hva som rører seg i markedet.