Derivater i kryptomarkedet

derivater i kryptovaluta

I de senere år kan det virke som som derivater har fått skylden for mye av det gale som har skjedd i finansmarkedet. For de uinnvidde kan det være vanskelig å forstå hvorfor derivater i det hele tatt finnes, men dersom man graver litt dypere ser man et ganske forskjellig bilde.

Det som kommer frem er at derivater spiller en viktig rolle når det gjelder stabilisering av markedene, og at man kan bruke derivater til å overføre risiko og de medfølgende mulighetene for større profitt fra de som setter større pris på sikkerhet og stabilitet til de som har større apetitt for risiko.

Hva er Derivater?

Når de først oppstod som et fenomen i finansverdenen var formålet med derivatene å stabilisere valutakursene innen handel med varer som solgtes internasjonalt, men derivater kan egentlig være basert på hva som helst. Vanlige underliggende verdier for derivater er råvarer, aksjer, obligasjoner valutaer, indekser, renter eller kryptovalutaer.

Selve derivatet er i bunn og grunn et veddemål som er skrevet i en kontrakt mellom to eller flere parter. Derivater er knyttet til underliggende verdier slik som for eksempel produkter, råvarer, valuta eller kryptovaluta. De brukes ofte som beskyttelse mot ufordelaktige utviklinger i prisen på disse underliggende aktiva.

Samtidig går det også an å trade derivater. Dette har blitt svært populært ettersom man gjennom handel med derivater har muligheten til å oppnå avkastning med mindre kapitalinnsats enn man ville trengt dersom man hadde kjøpt det underliggende aktiva.

Prisen på derivatene bestemmes i stor grad av svingningene i prisen på disse underliggende aktiva, men samtidig er ikke derivatene det samme som det underliggende aktiva, og prisene kan derfor noen ganger variere noe uavhengig av det underliggende aktiva. Vanligvis kjøper man derivatene gjennom meglere, på børser eller kryptobørser.

Generelt sett kan derivater deles inn i to hovedkategorier. Den første er derivater med betingede krav. Denne inneholder derivater slik som for eksempel opsjoner. Den andre kategorien er derivater med fremtidige krav. Denne kategorien inneholder slike produkter som futurekontrakter og swaps.

Hva er Derivater?
Hva er Derivater?

Futurekontrakter

De store svingningene i verdien på kryptovalutaer er noe som er vanskelig å håndtere for en del aktører i markedet. Noen eksempler på aktører som trenger en viss stabilitet kan for eksempel være Bitcoin ATM operatører og de som driver crypto mining, eller som driver med betalingstjenester der bitcoin eller andre kryptovaluta aksepteres som betalingsmiddel.

Derivater med fremtidige krav er nyttige i kryptomarkedet fordi de gjør det mulig for eiere av bitcoin og andre kryptovalutaer å fastsette stabile priser fremover i tid. En av de vanligste typene derivater i kryptomarkedet er futurekontrakter.

For kryptovaluta fungerer futurekontrakter på samme måten som de gjør for andre typer underliggende verdier. I grove trekk betyr en futurekontrakt at en kjøper og en selger sier seg enige om en fastsatt pris og et fastsatt tidspunkt i fremtiden når en kryptovaluta skal selges. Dette gjør at man for eksempel kan fastsette en pris for sine Bitcoin på et fremtidig tidspunkt når man kommer til å trenge dem.

Futurekontrakter er også nyttige for spekulanter som er villige til å ta mer risiko med potensiale for en større oppside. Den som selger en futurekontrakt er den parten som forventer at de underliggende verdiene vil gå ned i pris, mens de som kjøper vanligvis vil være de som forventer at disse verdiene vil gå opp i pris.

Permanente futurekontrakter (Perpetual futures)

Vanlige futurekontrakter gjøres ofte opp på månedlig eller kvartalsmessig basis. Permanente futurekontrakter er derimot en type instrument som ikke har en bestemt avslutningsdato, men som i stedet bruker en daglig prising og oppgjørsmekanisme. Priser settes gjerne oftere enn en gang om dagen, men hvor ofte dette gjøres varierer noe mellom kryptobørser.

Fordelen med denne typen kontrakt er at man ikke tvinges til å avslutte kontrakten på en gitt dato dersom dette ikke er profitabelt. Man kan fortsette med å holde på kontrakten så lenge men vil. Ulempen med denne ordningen er at man fort kan ende opp med å betale mye dersom man sitter med en slik avtale i en lengre periode.

Future Spread

Spread graf.
Spread graf.

Future spread kontrakter er en type kontrakter som er relativt ny i kryptomarkedet, og som lar deg kjøpe en futurekontrakt og selge en annen futurekontrakt samtidig. Dette gjør det mulig for deg å trade på den retningen markedet går i med mindre risiko siden du ikke er like utsatt for de kortsiktige svingningene, som ofte kan være betydelige innen kryptomarkedene.

Med future spread kontrakter trader du på forskjellen mellom de to forskjellige futurekontraktene. Du kan kjøpe spread for å tjene penger når forskjellen i verdi mellom de forskjellige kontraktene øker, mens du kan selge spread for å tjene penger når forskjellen i verdien på de forskjellige kontraktene minker.

Swaps

Valuta Swaps er finansielle instrumenter som kan brukes til å stabilisere forskjellen i markedet mellom to underliggende verdier over tid. En swap gjør det mulig for den ene parten å sikre seg mot nedgang i markedet slik at man ikke taper penger på å omgjøre verdiene til den andre valutaen.

Den andre parten vil overta risikoen for at man kan tape penger når verdiene byttes tilbake igjen, men de vil også overta enhver profitt dersom markedet går oppover. Slik sitter den ene siden igjen med sikkerhet, mens den andre siden sitter igjen med risiko og potensiale for profitt. Dette er en type derivater som man oftere vil se i OTC markedet.

Opsjoner

Opsjoner er en effektiv måte for investorer å beskytte seg mot endringer i prisen på Bitcoin eller andre kryptovalutaer. Man har “put” opsjoner og “call” opsjoner.

En “put” opsjon gir investoren retten til å selge til en avtalt pris på et avtalt tidspunkt, uten at han er nødt til å gjøre dette. “put” opsjon brukes ofte til å tjene penger når markedet går nedover. En “call” opsjon gir investoren rett til å kjøpe til en avtalt pris på et avtalt tidspunkt. “Call” opsjoner brukes vanligvis av optimistiske tradere som forventer at markedet vil gå opp.

Shorting lar deg Tjene Penger når det er Nedgang i Markedet

I trading starter man vanligvis med et kjøp, og avslutter med et salg. Shorting, eller short selling, er en strategi for trading der du forandrer på den typiske kronologiske rekkefølgen. Når du shorter en kryptovaluta starter du faktisk med å selge kryptovalutaen for så å kjøpe den igjen senere, forhåpentligvis for en fortjeneste.

Shorting er en metode for å tjene penger på nedgang i verdien på en kryptovaluta eller andre underliggende verdier. Salg av futurekontrakter er en måte å shorte kryptovaluta på. Shorting kan også gjøres ved hjelp av swaps, eller opsjoner.

Giring og Marginhandel

Leverage forklaring.
Leverage forklaring.

På grunn av at handel med derivater ofte har å gjøre med veldig små forandringer i prisen til de underliggende verdiene til derivatet skjer handel med derivater vanligvis i kombinasjon med giring og marginhandel. Marginen er de pengene du låner fra megleren din for å “gire” en investering.

Giring er bruk av pengene du låner fra megleren din, med sikkerhet i porteføljen din, for å kunne utnytte ressursene dine til det ytterste.

Muligheter for å Mangedoble Gevinsten på Transaksjonen din

Enkelt sagt er giring når man låner penger for å øke effekten på derivattransaksjonen. Med giring er det mulig å oppnå mye større gevinst enn dersom man bare bruker sine egne penger. Dette betyr at man for eksempel kan bruke 10x giring for å oppnå en ti ganger så stor gevinst som man hadde fått dersom man bare hadde brukt sine egne penger.

Forsiktig! Tapet ditt kan også Mangedobles

Giring kan være en effektiv måte å øke muligheten for profitt fra en relativt beskjeden investering. Samtidig er det veldig viktig å huske på at man med giring også kan mangedoble tapet sitt. Giring kan være en veldig effektiv måte å tape penger på dersom man ikke vet hva man holder på med.

Når du trader med giring betyr det også at du låner penger, som du derfor må betale renter på. Vanligvis vil dette bli en liten del av gevinsten dersom markedet går slik som planlagt, men dersom ting ikke går som planlagt vil rentene også bidra ytterligere til tapet.

På de fleste produkter er det vanlig at man kan oppnå mellom 3-20x giring, men det finnes også andre produkter, slik som perpetual futurekontrakter, der man kan finne giring på så mye som 100x. De produktene der man har tilgang til så mye giring er produkter der det er mindre sjanse for markedsmanipulering.

Giring kan faktisk brukes for å redusere de negative konsekvensene av hacking

Når du overfører kryptovaluta til en kryptobørs er det alltid en viss fare for hacking. Det er derfor viktig å unngå å ha unødvendig store verdier sittende i kryptobørsen. Ved bruk av giring vil du trenge mye mindre verdier overført til kontoen din på kryptobørsen for å kunne oppnå det samme resultatet, og du kan dermed unngå å risikere disse verdiene.

Sterk Trend for Derivater i Kryptomarkedet

Markedet for derivater i kryptomarkedet har nå nådd omtrent 20% av størrelsen på spotmarkedet. I de konvensjonelle markedene ser vi at derivatmarkedet nå er cirka ti ganger så stort som verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Dette forteller oss at det fortsatt er veldig stort potensiale for vekst for derivater i kryptomarkedet.

I det siste har det vært stor interesse blant institusjonelle investorer for bruk av Bitcoin og andre kryptovalutaer som en effektiv sikring mot inflasjon. Dette peker alt mot at vi sannsynligvis har en lang periode med sterk vekst foran oss i markedet for krypto-derivater.

De store svingningene i kryptomarkedet gjør derivater til en populær metode for å redusere eksponeringen mot prissvingninger. Samtidig åpner derivater for mange flere muligheter og strategier for de i markedet som ønsker å tjene penger på prissvingningene i markedet.

Derivater kan være Nøkkelen til Institusjonelle Investorer

Mange har tro på at et modent derivatmarked er det som mangler for at kryptomarkedet kan tiltrekke seg institusjonelle investorer. Med institusjonelle investorer kommer store mengder ny kapital inn i markedet, noe som kommer til å drive opp verdiene på kryptovalutaer. Dette er derfor bakgrunnen for noe av den generelle entusiasmen rundt derivater i kryptomarkedet.

Derivatene er viktige for institusjonelle investorer, særlig i det uberegnelige kryptomarkedet, ettersom de gjør det mulig å i mye større grad kontrollere investeringene og begrense tap. Med handelsvolum som allerede er oppe i hundrevis av milliarder av dollar, er vi snart på det nivået der de institusjonelle aktørene blir interesserte i å virkelig delta.

Det vanligste produktet blant derivater har så langt vært kryptovaluta futurekontrakter, men swaps og opsjoner har også begynt å bli populære produkter.

Fører Derivater til Reduksjon av Prissvingninger i Kryptomarkedet?

En av de store utfordringene innen kryptomarkedet siden starten av har alltid vært de sterke prissvingningene man finner i dette markedet. Disse svingningene har vært attraktive for investorer og tradere med apetitt for risiko, men samtidig har prissvingningene holdt tilbake utviklingen, og forhindret kryptovalutaer fra å oppfylle rollen som betalingsmidler.

Derivater ble opprinnelig introdusert for å kunne forsikre stabile valutakurser for produkter som solgtes internasjonalt. Derivatene hjalp kjøpere og selgere ved å introdusere et system som absorberte valutarisikoen i den internasjonale transaksjonen mellom kjøper og selger.

I det konvensjonelle valutamarkedet sier forskningen at introduksjon av derivater har ført til reduserte svingninger i valutakursene. Dette er egentlig i tråd med sunn fornuft, som tilsier at når enhver oppgang eller nedgang i pris kan brukes for profitt, så vil disse oppgangene og nedgangene etter hvert bli stadig hyppigere og mindre ettersom flere tradere benytter seg av mulighetene.

Det er grunn for å tro at introduksjon av derivater i kryptomarkedet over tid vil resultere i generelt reduserte svingninger i verdien på kryptovalutaer, men dette er noe som kommer til å skje over tid. Heldigvis er det mulig for den enkelte å realisere de stabiliserende fordelene med bruk av derivater i kryptomarkedet allerede i dag ved å selv bruke derivat-produktene.

Derivater i OTC Markedet

OTC markedet kan være det beste valget for de som handler med store volum av kryptovaluta, ettersom man i noen tilfeller kan ende opp med å påvirke prisen dersom man kjøper eller selger store mengder kryptovaluta på kort tid på en kryptobørs. Når man har med OTC markedet å gjøre har man også mye mer frihet når det gjelder avtaler man kan inngå.

Derivater kan handles i OTC markedet i private transaksjoner mellom partene. Disse kontraktene er mer fleksible, og vil gjerne være tilpasset behovene til de involverte partene. Det er verdt å huske på at man i slike transaksjoner har langt større motpartsrisiko enn man har dersom man handler med en kryptobørs som tilbyr regulerte og standardiserte produkter.

Derivater på Kryptobørser

For de fleste vil handel med derivater gjennom kryptobørser som spesialiserer seg innen dette området. Kryptobørser tilbyr nøye gjennomtenkte og klare derivatprodukter som er er bedre sikret enn de alternativene man finner i OTC markedet.

Derivater man finner på kryptobørser domineres foreløpig sterkt av Futurekontrakter, men andre derivater slik som for eksempel Swaps, opsjoner, future spread kontrakter, og permanente futurekontrakter har også gjort en sterk entre i markedet, og populariteten til disse produktene øker.

Risikoer ved Handel med Derivater i Kryptomarkedet

Handel med derivater er høy risiko i ethvert marked. Dersom man ikke har god peiling på hva man holder på med er det store sjanser for at man kan tape penger, så her gjelder det å trå varsomt når man setter i gang, og tenke nøye over risikoene man tar for ethvert trade, og spre risikoen sin utover en nøye balansert portefølje.

Tidsforfall (time decay)

Derivater

I tidsbegrensede derivater er tidsforfall en risiko ta i betraktning. Desto nærmere du kommer opp mot datoen når derivatet forfaller, desto større er sjansen for at scenarioet du hadde sett for deg ikke skjer, dersom trenden ikke allerede er på vei dit. Tidsforfall vil ha en meget reell innvirkning på prisen til derivatet.

Motpartsrisko i OTC Markedet (Counterparty risk)

I OTC markedet der man handler direkte med motparten uten å gå via en kryptobørs kan motpartsrisiko være en veldig reell risiko. Husk at derivater er avtaler. Det betyr at det eneste som kan garantere for betalingen din er betalingsevnen til motparten din, og rettssystemet som eventuelt kommer inn i spillet dersom motparten din nekter å betale.

Her er det mye som kan skje. For eksempel kan situasjoner oppstå der motparten “gambler” og inngår derivatkontrakter som ender opp med å slå dem konkurs. I slike tilfeller må du regne med å gå glipp av hele eller deler av gevinsten.

I andre situasjoner kan motparten nekte å betale for seg. Dette kan særlig være en stor risiko dersom avtalen faller under en jurisdiksjon der det er vanskelig for deg å utøve din rett. Det samme kan gjelde dersom motparten din holder til i en jurisdiksjon der det er vanskelig eller dyrt for deg å utøve din rett. Her må man rett og slett trå varsomt og vite hvem man handler med.

Hacking og Digitale Tyverier

Tyveri, angrep og svindel graf
Tyveri, angrep og svindel graf

Hackere stjal verdier tilsvarende rundt 4,5 milliarder dollar i kriminalitet relatert til kryptomarkedet i 2019. Dette var mer enn dobbelt så mye som året før. Kryptoindustrien er en industri i sterk vekst, samtidig som det også er en relativt ny industri med generelt høy grad av kompleksitet.

Det finnes for få kvalifiserte utviklere i industrien, og den sterke veksten presser noen av de mindre aktørene i industrien til å bruke mindre kvalifiserte utviklere som ofte resulterer i mindre sikre systemer der svakheter kan utnyttes. Et nylig eksempel på hacking skjedde i September 2020 da verdier tilsvarende 150 millioner dollar ble stjålet fra KuCoin kryptobørsen i Singapore.

Exchange risiko

Kryptovaluta opererer mange steder i en slags juridisk gråsone. Det samme gjelder mange av de kryptobørsene som tilrettelegger for handel med kryptovaluta. Et relativt nylig eksempel på risikoen ved kryptobørser er den kanadiske kryptobørsen Quadriga, der en av bedriftens grunnleggere ser ut til å ha stukket unna med $215 millioner fra 76.000 kunder.

Markedsmanipulasjon

Markedsmanipulasjon
Markedsmanipulasjon.

En annen risiko med kryptobørsene er at de i forhold til børser i den konvensjonelle økonomien har mye mindre volum. Det er derfor fortsatt mer manipulering av kryptomarkedene enn de konvensjonelle markedene.

Noen av de strategiene som brukes for manipulering av kryptomarkedet er skjulte ordre, “wash trading” ved bruk av flere kryptobørser og tvunget avvikling av porteføljer.

Spesifikke Risikoer i Kryptomarkedet (market risk)

En relativt velkjent risiko i kryptomarkedet er risikoen for sterke svingninger. Dette er kanskje en velkjent risiko, men samtidig kan det være lett for nye tradere som ikke er vant med kryptomarkedet å undervurdere hvor store disse svingningene kan være, og hvor lett man kan tape pengene sine dersom man ikke tar høyde for dette.

Kryptomarkedet er også mindre regulert enn andre mer etablerte markeder. Man ser fortsatt politiske beslutninger som til tider har har sterk innflytelse på utviklingen i markedet. Dette kan være relatert til kryptovaluta generelt innen et marked, eller i andre tilfeller til en spesifikk kryptovaluta.

I tillegg er kryptomarkedet fullt av overraskelser. For eksempel kan man oppleve at den kryptovalutaen man investerer i kan bli splittet i to i en fork, eller i noen tilfeller kan en kryptovaluta avsluttes slik at du mister hele de underliggende verdiene for derivatet forsvinner.

Fordeler og Ulemper med Derivater i Kryptomarkedet

Fordeler

Derivater er veldig nyttige verktøy for både bedrifter og investorer. De brukes ofte til å fastsette priser, sikre seg mot ugunstige prisendringer eller annen risiko til en billig penge. Giring gjør at denne “forsikringen” blir enda billigere, og at man slipper å binde opp kontanter for å gjøre det.

Det at man kan ofte kan bruke giring i kombinasjon med derivater gjør dem i mange tilfeller gjør at de for veldig mange bedrifter er en veldig rimelig form for forsikring mot uventede hendelser i markedet som kan være negative for bedriften.

For investorer og tradere som tjener penger på å forutsi hvor prisutviklingen og andre trender i markedet går gjør derivater det mulig å tjene penger på prisforandringene i et produkt, en kryptovaluta, eller andre verdier, uten å trenge å legge ut hele summen som det ville kostet å kjøpe selve produktet.

Dette gjør at de som har god kjennskap til markedet kan tjene mye penger med en relativt mye mindre investering, slik at man med andre ord får benyttet ressursene man har for hånden mye mer effektivt. Når man i tillegg har tilgang til giring kan man forsterke denne fordelen ytterligere til en relativt billig penge.

Ulemper

Selv om derivater er basert på svingningene i verdien på andre verdipapirer finnes det en rekke faktorer som gjør det vanskelig å matche prisen på derivatet med de underliggende verdiene. Derivater er blant annet sensitive til forandringer i hvor lang tid som er igjen før de utgår, hvor mye det koster å holde de underliggende verdiene, samt rentesatser.

Derivatene har ingen egenverdi, men får all sin verdi fra de underliggende verdiene. De er derfor mer sensitive når det gjelder markedsrelaterte risiko slik som svingninger som har å gjøre med tilbud og etterspørsel for derivatet. Prisene kan oppleve svingninger uavhengig av hva som skjer med prisen på derivatets underliggende verdier.

I OTC (Over the Counter) markedet kan det være risiko for mislighold fra motparten. Dette er mindre risikabelt dersom man handler gjennom en børs der man har garantier eller forsikringer som forhindrer dette. I tillegg er derivater et komplisert konsept som er vanskelig å forstå.

Fremtiden for Derivater i Kryptomarkedet

Derivater har allerede tatt på seg en svært nyttig rolle i kryptomarkedet i form produkter som stabiliserer og omplasserer risiko til de som ønsker den. Dermed kan mye av risikoen samles hos de som liker litt ekstra adrenalin, mens de med mindre apetitt for risiko endelig kan slutte med å bite negler, og kan få seg den nattesøvnen de så lenge har ventet på.

Derivater legger også grunnlaget for at større institusjonelle investorer skal kunne komme inn i kryptomarkedet i mye større skala med risikonivåer som er akseptable for deres kunder. Derivater i kryptomarkedet er derfor både en naturlig, nødvendig, og veldig spennende utvikling i kryptomarkedet som det er mange som gleder seg over.